• Eadar-nàiseanta

    • Coimisenan

    • Taisbeanadh

    • Com-pàirteachasan

 • Book Courses
 • Language

21 Years of the Ceilidh Trail

Fèis Rois has released a double album featuring music from former Ceilidh Trail participants to mark the 21st anniversary of the project.

Bringing traditional songs and music to primary school pupils during lockdown.

Faodaidh sibh an app againn a luchdachadh a-nuas airson blasad de cheòl, òrain, sgeulachdan agus dannsaichean cèilidh traidiseanta à Alba a thoirt do chloinn òga.

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Ar n-eachdraidh, obair, pròiseactan agus planaichean airson na h-ùine air thoiseach.

Thoiribh Taic Dhuinn

Tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn.

Thoir ainm

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.