Clasaichean is Cùrsaichean

Tha sinn a’ tabhann iomadh cothrom togarrach dhuibh gus ceòl traidiseanta ionnsachadh is a chluich, as bith dè an aois a tha sibh agus co-dhiù a tha sibh dìreach a’ tòiseachadh no ma tha eòlas agaibh air cluich mu thràth.

Fiddle-player Catriona Ramsay leads a slow tunes session in Dingwall with mixed instruments.
Clasaichean Seachdaineach

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Cùrsaichean

Cothroman ionnsachaidh spèisealta gus ur sgilean a neartachadh.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

Buidheann chàirdeil, neo-fhoirmeil le measgachadh de luchd-ionnsachaidh is fileantaich

Tuilleadh Fiosrachaidh