• Eadar-nàiseanta

    • Coimisenan

    • Taisbeanadh

    • Com-pàirteachasan

 • Book Courses
 • Language

Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

Carson nach tig sibh chun na buidhne càirdeil is neo-fhoirmeil againn de luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig – far am bi fileantaich ann cuideachd uaireannan – a bhios a’ coinneachadh uair sa chola-deug sa chumantas airson a’ mhòr-chuid den bhliadhna ach làithean-saora samhraidh na sgoile.

Bidh iad a’ coinneachadh san oifis againn (16-17 An t-Sràid Àrd, Inbhir Pheofharain) air an Diluain eadar 5.15-6.45f.

Bidh seiseanan còmhraidh ann agus tachartasan le barrachd structair leithid a bhith a’ leughadh sgeulachd ghoirid sa Ghàidhlig còmhla, a’ cluich gèam no ’s dòcha gun toir daoine leotha rudeigin beag a tha iad air a sgrìobhadh. Bidh a’ bhuidheann a’ feuchainn gun a bhith a’ togail fhaclan bhon fhaclair fad an t-siubhail, agus cha bhi iad mar as trice a’ ceartachadh càch a chèile, ach bidh còmhraidhean math dha-rìribh aca gu tric mu dheidhinn gràmair!

Tha fàilte mhòr daonnan air buill ùra agus seach gu bheil sinne a’ toirt taic dhan chearcall, chan eil e a’ cosg dad airson a dhol ann. Cuirear fàilte air duine sam bith a thig le grèim beag airson ithe! Gheibhear am fiosrachadh as ùire bho duilleag Facebook a’ chearcaill. Tha sinn an dòchas gum faic sinn sibh aig an ath choinneimh!

Cuiribh ‘like’ ris a’ chearcall air Facebook