A’ Cluich Còmhla: còmhla ri Gillian Stevenson is Bob Massie

Acadamaidh na Cananaich, Cananaich
Dimàirt, 18:00 - 18:45
Clann | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre, Àrd-mheadhan-ìre /Adhartach

Tha an clas seo do dhaoine òga a tha airson a bhith a’ cluich còmhla ri daoine eile. Faodaidh sibh ionnsramaid sam bith a chluich! Bidh sibh ag obair còmhla ri Bob is Gillian air puirt is rèiteachaidhean-ciùil. Bidh na h-oidean a’ moladh dhuibh an ceòl ionnsachadh an dà chuid le bhith ag èisteachd agus le bhith a’ leughadh dhuilleagan-ciùil. Feumaidh sibh a bhith aig meadhan-ìre co-dhiù airson a’ chlas seo. Sa chlas seo còrdaidh e ribh a bhith ag ionnsachadh tòrr phort ùra, rèiteachaidhean-ciùil agus co-sheirmean.

Clàiraich an-dràsta