Am Bogsa còmhla ri Mairearad Green

Bun-sgoil Ulapuil, Ulapuil
Diluain, 16:30 - 17:15
Clann | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre

Tha an clas seo airson cluicheadairean a’ bhogsa a tha air sgilean bunaiteach a thogail a-cheana agus a tha air tòiseachadh ag ionnsachadh barrachd phort. Cuidichidh Mairearad Green sibh gus togail air na sgilean bunaiteach agaibh agus gus barrachd phort ionnsachadh. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibh sibh duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air bogsa air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta