An Fhidheall agus a’ cluich còmhla còmhla ri Alpha Rothach

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 18:00 - 19:00
Clann | Àrd-mheadhan-ìre /Adhartach

Tha an clas seo airson fhìdhlearan adhartach a tha airson obair a dhèanamh air rèiteachaidhean-ciùil a bhios air an cluich air feadh na bliadhna. Tha luchd-ciùil le ionnsramaidean eile làn di-beathte a thighinn ann cuideachd. Sa chlas seo, ionnsaichidh sibh puirt ùra agus bidh sibh gan rèiteachadh còmhla ri Alpha. Bidh i gur brosnachadh gu bhith ag ionnsachadh a’ chiùil an dà chuid le bhith ag èisteachd agus le bhith a’ leughadh dhuilleagan-ciùil. Sa chlas seo còrdaidh e ribh a bhith ag ionnsachadh tòrr phort ùra, rèiteachaidhean-ciùil agus co-sheirmean.

Clàiraich an-dràsta