An Fhidheall còmhla ri Gillian Stevenson

Acadamaidh na Cananaich, Cananaich
Dimàirt, 17:15 - 18:00
Clann | Luchd-tòiseachaidh, Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre

Tha an clas seo airson daoine òga a tha a’ togail air na sgilean fìdhlearachd bunaiteach aca. Obraichidh Gillian Stevenson còmhla ribh gus cur ris a’ mhisneachd agaibh ann a bhith a’ cluich agus ionnsaichidh i barrachd phort dhuibh. Gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air fidheall air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta