An Giotàr còmhla ri Bob Massie

Acadamaidh na Cananaich, Cananaich
Dimàirt, 16:30 - 17:15
Clann | Fìor Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga a tha dìreach a’ tòiseachadh air a’ ghiotàr. Ionnsaichidh Bob Massie dhuibh mar a chluicheas sibh còrdan agus ionnsachaidh sibh na ciad shreathan de chòrdan agaibh agus òran no dhà. Ma tha duine feumach air giotàr air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta