An Giotàr còmhla ri Dagger Gòrdan

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 16:30 - 17:15
Clann | Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga aig a bheil beagan eòlais air còrdan mu thràth. Cuidichidh Dagger Gòrdan sibh gu bhith a’ fàs nas fheàrr air gluasad bho chòrd gu còrd. Ionnsaichidh e dhuibh mar a chluicheas sibh mar thaic do dh’òrain agus ionnsachaidh sibh port traidiseanta no dhà à Alba. Ma tha duine feumach air giotàr air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta