An Giotàr còmhla ri Dagger Gòrdan

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 15:45 - 16:30
Clann | Fìor Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga a tha dìreach a’ tòiseachadh air a’ ghiotàr. Ionnsaichidh Dagger Gòrdan na sgilean bunaiteach dhuibh agus mar a chluicheas sibh na ciad shreathan de chòrdan agaibh. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air giotàr air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta