An Fhidheall còmhla ri Anna Wood

Ullapool Primary School, Ullapool
Monday, 16:30 - 17:15
Youth | Intermediate, Advanced

Tha an clas seo airson daoine òga a tha air a bhith a’ cluich na fìdhle airson beagan bhliadhnaichean. Ionnsaichidh Anna Wood puirt ùra dhuibh agus bidh sibh ag obair air rèiteachaidhean-ciùil agus co-sheirmean ciùil. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibh sibh duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air fidheall air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta