An Fhidheall còmhla ri Gillian Stevenson

Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain, Inbhir Pheofharain
Diardaoin, 19:00 - 20:00
Inbhich | Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson fhìdhlearan a tha ag iarraidh gum bi barrachd misneachd aca nuair a tha iad a’ cluich agus a’ chluich aca a thoirt air adhart. Ionnsaichidh Gillian Stevenson puirt dhuibh gu socair agus gun chabhaig. Gheibh sibh duilleagan-ciùil gus am bi cothrom agaibh a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha feum agaibh air fidheall air mhàl, tadhlaibh air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta