An Fhidheall còmhla ri Gillian Stevenson

Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain, Inbhir Pheofharain
Diardaoin, 20:00 - 21:00
Inbhich | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre, Àrd-mheadhan-ìre /Adhartach

Tha an clas seo airson fhìdhlearan a tha airson puirt ionnsachadh aig astar beagan nas luaithe. Ionnsaichidh Gillian Stevenson sgilean dhuibh a chuidicheas leis a’ chluich agaibh agus ionnsaichidh sibh tòrr phort ùra. Gheibh sibh duilleagan-ciùil gus am bi cothrom agaibh a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha feum agaibh air fidheall air mhàl, tadhlaibh air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta