Mandolin còmhla ri Bob Massie

Caisteal an Tulaich, Inbhir Pheofharain
Diciadain, 19:00 - 20:00
Inbhich | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre, Àrd-mheadhan-ìre /Adhartach

Tha an clas seo airson cluicheadairean mandolin aig a bheil beagan eòlais mu thràth. Bidh sibh a’ togail air ur sgilean, dòighean-cluiche agus a’ cur eòlas air puirt ùra. Ionnsaichidh Bob Massie tòrr phort ùra dhuibh agus bheir e dhuibh duilleagan-ciùil gus an urrainn dhuibh na puirt a chluich aig an taigh. Ma tha mandolin a dhìth oirbh, tadhlaibh air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta