Seisean còmhla ri Bob Massie

Caisteal an Tulaich, Inbhir Pheofharain
Diciadain, 20:00 - 22:00
Inbhich | Àrd-mheadhan-ìre /Adhartach

Seo seisean le oide air a cheann a tha airson daoine aig a bheil barrachd misneachd ann a bhith a’ cluich phort. Faodaidh sibh ionnsramaid sam bith a chluich! Bidh sibh a’ cluich diofar phort a tha an t-oide, Bob Massie, air a chur ri chèile. Tha an-còmhnaidh oidhche fìor mhath ann agus bidh cothrom agaibh coinneachadh ri caraidean ùra a tha a cheart cho dèidheil air ceòl ’s a tha sibh fhèin. Cuiribh fios gu Catrìona aig classes@feisrois.org a chuireas an t-ainm agaibh ris an liosta puist-d againn.

Tabhartas luach £5 gach turas a thig sibh an

Clàiraich an-dràsta