Puirt Shocair còmhla ri Catrìona Ramsay

Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain, Inbhir Pheofharain
Dihaoine, 10:00 - 11:30
Inbhich | Luchd-tòiseachaidh, Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre

Tha an clas seo airson measgachadh de dhaoine a bhios a’ cluich fhonn a tha ag iarraidh puirt ionnsachadh an ìre mhath dìreach le bhith ag èisteachd. Gheibhear duilleagan-ciùil agus clàradh feuch an urrainn dhuibh na puirt fheuchainn aig an taigh. Ionnsaichidh Catrìona Ramsay na puirt dhuibh gu socair agus gun chabhaig agus ’s e puirt nas slaodaiche as motha a bhios i a’ teagasg dhuibh. ’S ann le bhith ag èisteachd a bhios sibh ag ionnsachadh nam port ùra.

Clàiraich an-dràsta