Cuidichibh Sinn

Tha tòrr dhòighean ann san urrainn dhuibh ar cuideachadh le bhith a’ toirt taic do is a’ cur ceòl traidiseanta agus cultar na Gàidhlig air adhart, eadar tabhartasan dhuinn agus a bhith a’ dèanamh obair shaor-thoileach. Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson ar cuideachadh!

This post is also available in: English (English)

A’ Cur Fios Thugainn

Fiosrachadh air mar a chuireas sibh fios thugainn ann am post-d, sa phost no air a’ fòn.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Dagger Gordon and his guitar class posing for a group photo.
Thoiribh Taic Dhuinn

Cuidichibh sinn le bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi ar clasaichean is tachartasan gan tabhann aig prìs reusanta agus gum faigh a h-uile duine cothrom orra.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Clàraichibh

Clàraichibh airson fios cunbhalach fhaighinn tro phost-d mu ar n-obair is tachartasan.

Tuilleadh Fiosrachaidh