Fèisean Còmhnaidh

Carson nach dèan sibh aon de na cùrsaichean-còmhnaidh againn ann an Ulapul na Badaguish! Tha cùrsaichean ann airson gach aois is ìre – faodaidh sibh coinneachadh ri caraidean ùra, puirt ùra ionnsachadh agus pàirt a ghabhail ann an seiseanan.

Fѐis Rois na h-Òigridh

Cùrsa spòrsail is beothail thairis air còig latha do dh’òigridh (P4-ÀS1) ann an làithean-saora na Càisge.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Adult Winter Weekend @ Badaguish
Tuilleadh Fiosrachaidh
Fèis Rois nan Inbheach

An Fhèis bhliadhnail againn a thèid a chumail thairis air trì latha sa Chèitean do dhaoine 18 no nas sine, far am faigh sibh sàr oideachadh ann an ceòl, òrain is dannsa dualchasach.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Fèis Rois nan Deugairean

Cùrsa spòrsail thairis air còig latha do dh’òigridh (ÀS1-ÀS6) far an toir iad piseach air na sgilean ciùil aca ann an làithean-saora na Dàmhair.

Tuilleadh Fiosrachaidh