Fèisean Còmhnaidh

Carson nach dèan sibh aon de na cùrsaichean-còmhnaidh againn ann an Ulapul na Badaguish! Tha cùrsaichean ann airson gach aois is ìre – faodaidh sibh coinneachadh ri caraidean ùra, puirt ùra ionnsachadh agus pàirt a ghabhail ann an seiseanan.

Fѐis Rois na h-Òigridh

Cùrsa spòrsail is beothail thairis air còig latha do dh’òigridh (P4-ÀS1) ann an làithean-saora na Càisge.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Adult Winter Weekend @ Badaguish
Tuilleadh Fiosrachaidh
Fèis Rois nan Deugairean

Cùrsa spòrsail thairis air còig latha do dh’òigridh (ÀS1-ÀS6) far an toir iad piseach air na sgilean ciùil aca ann an làithean-saora na Dàmhair.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Fèis Rois nan Inbheach

An Fhèis bhliadhnail againn a thèid a chumail thairis air trì latha sa Chèitean do dhaoine 18 no nas sine, far am faigh sibh sàr oideachadh ann an ceòl, òrain is dannsa dualchasach.

Tuilleadh Fiosrachaidh