Mu dheidhinn Fèis Rois

Bidh sinn a’ toirt chothroman do dhaoine de gach aois pàirt agus tlachd a ghabhail sna h-ealain dhualchasach agus Gàidhlig a chleachdadh is eòlas a chur air a’ chànan tro phrògram farsaing de thachartasan ann an Ros is Cromba, air feadh Alba agus ann an dùthchannan eile.

Ar n-obair

Ar n-eachdraidh, obair, pròiseactan agus planaichean airson na h-ùine air thoiseach.

Tuilleadh Fiosrachaidh
James Duncan Mackenzie's piping class opens the participants' concert at Senior Fèis 2017.
An sgioba againn

An sgioba dìcheallach is trang a th’ againn san oifis ann an Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Riaghladh

Gheibh sibh fiosrachadh an seo air Buill chàirdeil a’ Bhùird againn agus na poileasaidhean againn.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Luchd-compàirt

Bidh sinn ag obair còmhla ri, agus gheibh sinn taic bho, grunn bhuidhnean sgoinneil.

Tuilleadh Fiosrachaidh