• Eadar-nàiseanta

    • Coimisenan

    • Taisbeanadh

    • Com-pàirteachasan

 • Book Courses
 • Language

Mu dheidhinn Fèis Rois

Bidh sinn a’ toirt chothroman do dhaoine de gach aois pàirt agus tlachd a ghabhail sna h-ealain dhualchasach agus Gàidhlig a chleachdadh is eòlas a chur air a’ chànan tro phrògram farsaing de thachartasan ann an Ros is Cromba, air feadh Alba agus ann an dùthchannan eile.