• Eadar-nàiseanta

    • Coimisenan

    • Taisbeanadh

    • Com-pàirteachasan

 • Book Courses
 • Language

An sgioba againn

An sgioba dìcheallach is trang a th’ againn san oifis ann an Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois.

Fiona Dalgetty

Àrd-oifigear

Bhiodh Fiona a’ frithealadh air Fèis Rois i fhèin nuair a bha i òg agus thill i dhachaigh a Shiorrachd Rois sa Ghiblean 2009 gus an dreuchd Àrd-oifigear Fèis Rois a ghabhail os làimh. Thug i ceum MA (le Urram) a-mach ann an Ceiltis le Oilthigh Dhùn Èideann mus do thòisich i ag obair ann an roinn nan ealain ann an Alba. Tha i air obair do dhiofar bhuidhnean ciùil thraidiseanta, nam measg bha Edinburgh Youth Gaitherin, Bùth-obrach Fìdhlearachd Cheann Loch Goill agus Buidheann Ceòl na h-Alba. Tha eòlas aice air obair ann an roinn an fhoghlaim fhoirmeil a fhuair i bho bhith ag obair mar Cho-òrdanaiche Cultarach do Chomhairle Baile Dhùn Èideann. Tha Fiona air a bhith na neach-comhairleachaidh spèisealta (ceòl) do dh’Alba Chruthachail agus na ball de Bhuidheann-obrach nan Ealain Dualchasach aig Riaghaltas na h-Alba. Chleachd i a bhith na Cathraiche air Fòram a’ Chiùil Thraidiseanta. Nuair nach eil i trang ag ullachadh iarrtasan airson maoineachaidh agus a’ cur thachartasan air dòigh, tha e a’ còrdadh ri Fiona a bhith a’ cluich còmhla ri a còmhlan, Highland Cèilidh.

Marion Mackay

Office Manager

’S ann an urra ri Marion a tha cùisean ionmhasail na buidhne bho latha gu latha. Às dèidh dhi grunn bhliadhnaichean a chur seachad ag obair còmhla ris a’ chompanaidh iomairt ionadail mar neach-comhairleachaidh airson trèanadh ann an roinn na turasachd, thug Marion diofar obraichean co-comhairleachaidh a-mach agus i ag obair air a ceann fhèin, nam measg rinn i obair còmhla ris a’ choimhearsnachd ionadail aice fhèin mar Neach-comhairleachaidh airson Leasachadh Eaconamach na Coimhearsnachd. Cuideachd, thug i taic do bhuidhnean beaga air feadh Siorrachd Rois gus planadh a dhèanamh airson nam buidseatan is na h-obrach aca. Tha Marion air Teisteanas ann an Sgilean Stiùiridh agus Dioplòma ann an Riaghladh Ionmhas Ghnothachasan Beaga a thoirt a-mach.

Rachael Duff

Formal Education Portfolio Manager

Tha Rachael na Manaidsear an Fhoghlaim aig Fèis Rois agus i a’ stiùireadh prògram sgoile na buidhne. Mus do thòisich i san dreuchd seo aig Fèis Rois san t-Sultain 2010, bha i na Stiùiriche Ealain aig Firefly Arts, companaidh ealain òigridh stèidhichte ann an Lodainn an Iar. Thòisich Rachael aig Firefly Arts air greis trèanaidh mar stiùiriche bhùithtean-obrach dràma, an uair sin bha i na Leas-stiùiriche an Fhoghlaim agus na Leas-stiùiriche airson Tèatar Òigridh don chompanaidh. Tro Stèidheachd Richter, tha i air bùithtean-obrach dràma a chur air dòigh air feadh na h-Eòrpa agus air trèanadh a lìbhrigeadh ann an com-pàirt ri daoine eile do luchd-obrach òigridh bhon Roinn Eòrpa. Tha Rachael air BA ann an Tèatar is Dràma nam Meadhanan a thoirt a-mach le Oilthigh Ghlamorgan agus nuair a cheumnaich i bha i am measg nan ciad daoine a fhuair cothrom air preantasachd tron Stèidheachd RANK agus i a’ cur seachad ùine ag obair mar neach-obrach òigridh dhan t-Seirbheis Òigridh aig RCDA. Na h-òige fhèin bhiodh Rachael a’ dol chun a’ Ghordon Gaitherin ann an Siorrachd Obar Dheathain, far an robh e a’ fìor chòrdadh rithe a bhith ag ionnsachadh ceòl traidiseanta.

Teya-Jean Bawden

Community Classes Co-ordinator

Cheumnaich Teya-Jean bho Oilthigh Dhùn-Èideann ann an 2012 le MA ann an Litreachas Beurla agus ann an 2014, rinn i MSc ann an Sgrìobhadh Cruthachail. Dh’fhàs i air leth dèidheil air na h-ealain aig Taigh-cluich Eden Court far an robh i a’cuideachadh anns an roinn Chruthachail fad dà bhliadhna. Tràth ann an 2019, thill i gu na freumhan aice ann an ceòl traidiseanta nuair a thòisich i ann an dreuchd Cò-òrdanaiche Clasaichean Coimhearsnachd còmhla ri sgioba Fèis Rois. Bi Teya-Jean i fhèin a’seinn agus a’sgrìobhadh òrain agus tha i air beagan bàrdachd agus sgeulachdan goirid a sgrìobhadh. Mura h-eil guitar na cois, bidh i gu math tric a’coiseachd nam beann leis a’chù aice Limòn.

Lara McDonald

Cò-òrdanaiche Pròiseict

Tha Lara air a bhith ag obair ann an roinnean nan ealan agus a’ chiùil fad cha mhòr 30 bliadhna. Tha sgilean ionmholta agus tuigse aice air dè a tha a dhìth ann a bhith a’ leasachadh agus a’ cuir air chois pròiseactan, cuairtean, tachartasan agus bùithtean-obrach. Tha i air a bhith ag obair do dh’iomadach buidheann leithid Faultline Festival (Inbhir Nis), Capercaillie, Showcase Scotland, Hi-arts, Traverse Theatre, Dogstar Theatre, Aly Bain & Phill Cunningham, Blas, Blazin’ in Beauly, Firefly Productions & Eden Court Theatre.

Christian Gamauf

Project Co-ordinator (Freelance)

After taking part in the Fèis Rois Ceilidh Trail during his music degree at the University of the Highlands and Islands, Christian joined the Fèis Rois team in 2017 to coordinate the Ceilidh Trail behind-the-scenes. He is currently working as freelance co-ordinator for the organisation and is working on performance and showcasing opportunities nationally and internationally. Apart from his work at Fèis Rois, Christian is undertaking an MSc in Equality & Human Rights at the University of Glasgow and volunteers for LGBT Youth Scotland.