Riaghladh

Tha Fèis Rois air a riaghladh le Bòrd Stiùiridh a bhios a’ coinneachadh ceithir tursan sa bhliadhna. Thèid ar Coinneamh Bhliadhnail a chumail gach Samhain agus faodaidh duine sam bith bhon mhòr-shluagh a dhol chun na coinneimh sin. Thoiribh sùil air ar duilleig le naidheachdan airson fiosrachadh mun tachartas sin nas fhaisge air an àm.

Buill a’ Bhùird

Mark Sheridan
Cathraiche

Tha Mark na neach-comhairleachaidh is sgrìobhadair fìor chomasach a thaobh foghlam agus nan gnìomhachasan cruthachail is cultarach ann an Alba agus san Roinn Eòrpa. Tha e na Leughadair ann an Ceòl is Obair Chruthachail aig Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus tha e na sgrìobhadair-ciùil cliùiteach.

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Sultain 2013
Malina NicDhòmhnaill-Dawson
Iar-Chathraiche

Tha Malina na Manaidsear airson Prògram mòr de Phròiseactan taobh a-staigh Seirbheisean Cloinne Comhairle na Gàidhealtachd. Às dèidh dhi ceumnachadh bhon Oilthigh agus a bhith a’ fuireach thall thairis, thill Malina chun na Gàidhealtachd agus am beairteas ciùil san sgìre na adhbhar mòr dhi airson tilleadh. ’S fìor thoigh le Malina a bhith a’ seinn agus a’ sgrìobhadh òrain, agus tha e a’ còrdadh rithe a bhith a’ seinn i fhèin agus ann an còisir còmhla ri Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis, Còisir Acclaim agus còmhla ris a’ chòmhlan aice fhèin. Tha e cuideachd air còrdadh rithe a bhith a’ dol gu Fèis nan Inbheach airson còrr is 10 bliadhna.

Thòisich i air a’ Bhòrd sa Chèitean 2016
Fiona Callum
Rùnaire/Ionmhasair

’S i Fiona aon den phrìomh luchd-cunntais aig Comhairle na Gàidhealtachd, agus ron obair sin chuir i bliadhna seachad ag obair ann an Sydney, Astràilia agus bha i ag obair aig EY ann an Inbhir Nis ron sin. Dh’ionnsaich Fiona an fhidheall san sgoil agus bha i na ball de dh’iomadh còmhlan cèilidh agus còisir sgoile aig Acadamaidh Chùil Lodair, agus bidh i a-nis a’ cluich le Còmhlan Fhìdhlearan Inbhir Nis bho àm gu àm agus bidh i mar as trice a’ gabhail pàirt anns a’ Chuirm Fhìdhlearachd aca gach bliadhna. Tha ùidh mhòr aice ann an iomadach seòrsa ciùil leithid ceòl traidiseanta, tuath-cheòl agus ‘bluegrass’ agus tha e a’ fìor chòrdadh rithe a bhith a’ dol gu tachartasan le ceòl beò air a’ Ghàidhealtachd.

Thòisich i air a’ Bhòrd san Lùnastal 2017
Shannon Cowie

Le ceum aice mu thràth ann an Eòlas-cungaidh, tha Shannon a-nis air an darna bliadhna aice aig Oilthigh Ghlaschu a’ toirt a-mach ceum ann an Leigheas . Tha i gu mòr an sàs ann an gnothaichean Gàidhlig aig an oilthigh. Fad dà bhliadhna bha i na pàirt den sgeama-còmhnaidh ‘Taigh na Gàidhlig’ agus tha i cuideachd air a bhith na ball air comataidh a’ Chomuinn Oiseanaich. Mar chomharra air an obair aice às leth Gàidhlig aig an oilthigh chaidh an duais ‘Tosgaire Òg na Bliadhna’ a bhuileachadh oirre aig Duaisean na Gàidhlig, 2016. Na h-ùine fhèin bidh Shannon agus cuid de a caraidean ag obair air ‘Ceangael’, bloga a tha an dà chuid ann an Gàidhlig agus Gaeilge. B’àbhaist dha Shannon fhèin a bhith a’ frithealadh Fèis Rois, a’ cluich na fìdeige agus bha i na sgoilear aig Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd sa Phloc.

Thòisich i air a’ Bhòrd san t-Samhain 2015
Norman MacArthur

Tha Tormod air a bhith a’teagasg Gàidhlig agus cuspairean eile tro mheadhan na Gàidhlig ann an Acadamaidh Inbhir Pheofharain bho 2003. Chleachd e a bhith a’seinn ann an Gàidhlig agus bidh e a’cluich na pìoba agus uaireannan a’sgrìobhadh òrain. Tha ùidh gu sònraichte aige ann an bhith a’dèanamh cinnteach gun lean an obair a tha Fèis Rois a’dèanamh gus àite a thoirt don Ghàidhlig san obair aca.

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2017
Shona Henderson

Tha Shona ag obair mar leas-dheasaiche naidheachdan aig a’BhBC ann an Inbhir Nis. Tha i air a bhith ag obair dhan BhBC fad còrr air 20 bliadhna, an toiseach ann an Glaschu. Rugadh is thogadh Shona anns na Hearadh agus tha i fileanta ann an Gàidhlig. Tha ùidh mhòr aice ann an òrain is bàrdachd Gàidhlig agus mar a tha ceòl na mheadhan airson daoine, sean is òg, a thoirt còmhla.

Thòisich i air a’ Bhòrd sa Chèitean 2018
Ruairidh Gollan

Tha Ruairidh an-dràsta a’dèanamh ceum ann an Ceòl aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha e a’cluiche a’bhogsa agus an fhìdhill. Tha e air fàs suas le Fèis Rois agus tha e air pàirt a ghabhail ann an Cèilidh air Chuairt agus ann am pròiseactan eile mar Càirdean is Coimhearsnachd agus The Boy & the Bunnet. Chaidh e gu Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd agus tha e a’cluiche leis a’chòmhlan Gizzen Briggs. Tha e cuideachd an-sàs ann an Sutherland Sessions. Mar sin, tha eòlas gu math farsaing aig Ruairidh air cèòl ann an Alba agus cuidichidh sin e ann a bhith a’brosnachadh leudachadh a bharrachd aig Fèis Rois.

Thòisich i air a’ Bhòrd sa Chèitean 2018
Duncan Chisholm

Se Donnchadh aon den luchd-ciùil as cliùitiche ann an Alba. Tha e na shàr chluicheadair fìdhle agus na sgrìobhaiche ciùil sònraichte. Rugadh is thogadh e faisg air Inbhir Nis agus tha e air a chuid mhòr de bheatha a chuir seachad a’leasachadh a chuid ciùil. Tha e air siubhal air feadh na RA, na Roinn Eòrpa agus na Stàitean Aonaichte. Tha e ag obair leis fhèin, còmhla ri Julie Fowlis agus còmhla ris a’chòmhlan Wolfstone. Ann an 2015, chaidh Donnchadh fhasdadh mar stiùiriche Càirdean is Coimhearsnachd – pròiseact òigridh Fèis Rois a tha ag amas air daoine òga a bhrosnachadh gu bhith cruthachail le sgilean eitn-eòlais, fiolmadh agus a bhith a’sgrìobhadh fuinn is ceòl.

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2018

Luchdaichibh a-nuas ar poileasaidhean is planaichean:

Poileasaidh So-ruigsinneachd
Poileasaidh Dìon Chloinne
Poileasaidh Dìon Dàta
Plana airson Co-ionannachd, Iomadachd agus In-ghabhail
Poileasaidh Dìon na h-Àrainneachd
Poileasaidh Co-ionannachd Chothroman
Poileasaidh Slàinte is Sàbhailteachd
Poileasaidh Rianachd Chunnartan