Sgoiltean

Tha prògram ionnsachaidh farsaing againn airson diofar aoisean a tha sinn a’ ruith ann an Siorrachd Rois fhèin agus gu nàiseanta air feadh Alba. Cuiribh fios thugainn airson fiosrachadh air mar as urrainn dhuinn obrachadh leis an sgoil no leis an Ùghdarras Ionadail agaibh.

Young tin whistle players stand in line and play a tune together.
YMI Sgoiltean

A’ toirt chothroman fìor mhath do chloinn is daoine òga ann an sgoiltean na h-Alba ceòl a chluich is ionnsachadh.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Feumalachdan Taice a Bharrachd

Ag obair còmhla ri clann is daoine òga a tha feumach air cuideachadh no taic a bharrachd los gun urrainn dhaibh gach cothrom a ghabhail airson a dhol an sàs ann an ceòl.

Tuilleadh Fiosrachaidh
Ceòl airson nan Tràth-bhliadhnaichean

Oideachadh ciùil airson na cloinne bige.

Tuilleadh Fiosrachaidh